top of page

Integritetspolicy

INTRODUKTION

Våra besökares integritet och att säkerställa dess säkerhet är av högsta vikt för oss. Denna bilaga förklarar hur din personliga information används och förvaltas av oss.

Medgivande till vår användning av cookies i enlighet med detta avtal ger oss implicit tillåtelse att använda dem i dina framtida besök.

HUR VI SAMLAR DIN PERSONLIGA DATA

Följande typ av information samlas, lagras och brukas;

 • Information om din dator/enhet, så som geografisk historik, webbläsare och version, samt operativsystem.

 • Information om dina besök och användning av siten, inklusive hänvisningskälla, besökslängd, sidvisningar, och navigationsbeteende.

 • Information som du delger oss när du registrerar dig hos oss, t.ex din mailadress.

 • Information som du delger oss när du skapar en profil hos oss. T.ex; namn, email, ålder, telefonnummer, intressen och geografisk plats.

 • Information som du delger oss för att ta del av vår emailkommunikation/nyhetsbrev.

 • Information som genereras när du använder vår site, inklusive när och hur ofta du använder den, samt under vilka omständigheter.

 • Information relaterad till dina eventuella köp, tjänster du använder, eller transaktioner du utför, vilka inkluderar ditt namn, din adress, telefonnummer, mailadress, och kreditkortsinformation.

 • Information som du publicerar till vår site med avsikten att dela det på internet.

 • Eventuell övrig information som delges oss från dig.

 

ANVÄNDANDE AV DIN DATA

Personlig information som delges oss på vår site kommer att användas för de syften som specificeras i denna policy eller på de relevanta sidorna på siten. Vi kan komma att använda din information i följande syften;

 • Administration av siten, mobilapplikationen, och i affärssammanhang

 • Personaliserandet av vår site och mobilapplikationen

 • Möjliggörandet av ditt användande av siten och mobilapplikationen

 • Distribution av varor/tjänster köpta via vår plattform

 • Fakturahantering, kvitton, betalningar, betalningspåminnelser, betalningsredovisningar och kontoutdrag, till och från dig.

 • Marknadsföring och kommunikation

 • Mailnotifikationer på din begäran

 • Nyhetsbrev på din begäran, vilka kan avregistreras när som helst

 • Marknadsföringsmaterial om vår verksamhet eller tredjepartsverksamheter som bedöms vara av intresse för dig.

 • Relevant statistik till tredjepartsaktörer om ditt användande.

 • Hantering av dina ev. klagomål och övriga anspråk

 • Säkerställandet av en säker plattform/website och motverkande av bedrägeriattacker.

 • Verifiering av användet av vår plattform som legitimt och i enlighet med våra avtal och annan tillämplig lagstiftning.

 • Övrig nytta

Om du publicerar personlig information för allmänhetens beskådan på vår site, kommer den framhävas och användas på det sätt som accepteras av dig. Dina integritetsinställningar kan begränsa publiceringen av din information på siten och justerad i gränssnittet för dessa. Vi kommer inte utan ditt explicita medgivande vidarebefordra din personliga information till tredje part eller deras tredjepart i marknadsföringssyfte.

 

REDOVISNING AV PERSONLIG DATA

Vi kan komma att redovisa eller redogöra för din personliga data till våra medarbetare, externa rådgivare, konsulter, leverantörer, eller underleverantörer i den mån det bedöms som rimligt och relevant enligt detta villkorsavtal. Vi kan komma att redovisa eller redogöra för din information till övriga bolag kopplade till denna verksamhet (d.v.s. dotterbolag, ägarbolag eller övriga parter i bolagskonstellationen ) i den mån det bedöms som rimligt för de syften som anges i detta villkorsavtal. Vi kan komma att redovisa denna information;
 

 • i den utsträckning lagen kräver det

 • i anslutning eller under pågående juridiska tvister eller processer

 • för att fastställa, utöva samt försvara legala rättigheter (inklusive men inte exkluderat till för motverkandet av bedrägligt användade av vår site samt övriga bedrägeriförsök eller penningtvätt)

 • till köparen (eller presumtiv köpare) av någon eller flera av våra företagstillgångar som övervägs läggas ut, eller läggs ut, till försäljning.

 • Till parter vi bedömer ha juridisk rätt eller annan laglig grund att begära denna information. Förutom på de vis detta villkor ger oss tillåtelse kommer data ej att delges tredjepart.

Internationell dataöverföring

 • Information samlas, behandlas och överförs mellan länderna vår verksamhet opererar i, i enlighet med detta avtals villkor och per respektive jurisdiktions anvisningar.

 • Informationen som samlas kan komma att överföras till länder vars dataskyddslagstiftning skiljer sig från EES lagstiftning, t.ex. USA.

 • Personlig information som skickas till vår site av dig kan komma att spridas online och över landsgränser. Vi kan inte garantera uteblivet användande eller missbruk av denna data.

 • Du medger användandet av internationell dataöverföring per detta avsnitt I villkorsavtalet.
   

ÅTERHÄMTNING AV PERSONLIG INFORMATION

Detta avsnitt redogör för vår hantering och procedur för återhämtning av personlig information, vilka är utformade för att säkerställa rutinerna för lagtillämpning gällande återhämtning och borttagande av personlig information.

 • Personlig information som vi behandlar för något syfte ska inte förvaras längre perioder än syftet kräver eller bedöms kräva.

 • Vi kommer förutom i undantagsfall radera data inom kategorierna nedan enligt medföljande tidsangivelser:

 • Utgången data kommer tas bort varannat år, förutom I undantagsfall.

 • Ovidkommande det övriga innehållet i detta avsnitt kommer vi återhämta data och dokument, innehållande personlig information:

  • på begäran av legal och juridisk auktoritet

  • som är eller bedöms vara relevanta för pågående utredningar

  • för att fastställa, utöva, eller försvara våra legala rättigheter (inklusive delgivande av informationen till andra parter för bedrägerimotverkan eller övrigt kriminellt beteende).
    

A) DIN PERSONLIGA INFORMATIONS SÄKERHET

 • Med tekniska och organisatoriska rutiner och säkerhetsåtgärder kommer vi i den mån vi har möjlighet förvara, använda och skydda din information från angrepp och missbruk.

 • Vi kommer förvara all din personliga data på en säker server.

 • Alla ekonomiska och finansiella transaktioner som sker på vår site är krypterade.

 • Du är ansvarig för att lösenordet du använder är konfidentiellt och säkert. Vi kommer inte att be dig om uppgift om ditt lösenord eller annan krypterad data.
   

TILLÄGG/UNDANTAG

Vi kan komma att uppdatera detta villkorsavtal i sin helhet eller i mindre omfattning. Vi rekommenderar att du besöker denna sida regelbundet för att få kännedom om dessa eventuella ändringar. Vi kan komma att notifiera dig via e-mail eller direkt meddelande i vår plattform om ändringar som görs.
 

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära ut informationen vi förvarar relaterad till din användning av vår site, förutsatt att din identitet kan fastställas och därmed fastställa denna rätt (i detta syfte begär vi i regel en fotokopia av ditt pass eller annan identitetshandling). Vi kan komma att neka din begäran eller delar av den i den utsträckning vi är legalt eller juridiskt skyldiga. Du får per ditt önskemål när som helst begära att din information inte används i marknadsföringssyften. I praktiken kommer det att uttryckligen finnas ett medgivande från dig på förhand för detta, alternativt att du presenteras möjligheten att direkt avsäga dig denna typ av kommunikation eller vidarebefordran av din data till tredjepart.
 

TREDJEPARTER

Vår site innehåller länkar till och information om tredjepartssiter. Vi har ingen kontroll över eller bär ej ansvar för deras respektive integritetsvillkor eller rutinerna kring deras respektive tredjepartsrelationer och överföringar av information inom dessa.
 

UPPDATERA MIN INFORMATION

Vänligen meddela oss om din personliga information behöver uppdateras i våra register.
 

KAKOR

Våra plattformar (mobilapplikation, site) använder kakor. En kaka innehåller identifierande kod (en serie bokstäver och siffror) som skickas från servern till webbläsaren och förvaras av mjukvaran. Koden skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär hämtning från servern. Kakor kan antingen vara permanenta kakor eller periodiska kakor: en permanent kaka kommer lagras av webbläsaren och förbli giltig tills dess förfallodatum, förutsatt att användaren inte tar bort den dessförinnan. En periodisk kaka, å andra sidan, kommer bli ogiltig efter avslutat besök, när webbläsaren stängs. Kakor innehåller normalt sett inte personlig data, men vår policy anger inte ett förbud mot detta. Google Analytics, en tredjepartslösning för besökaranalys från Google, sparar följande kakor för att optimera användarupplevelsen av vår tjänst.
 

Namn                      Tid                                 Anledning

_ga                          2 år                               Används för att särskilja användare

_gid                         24 timmar                    Används för att särskilja användare

_gat                         1 minut                         Används för att hantera förfrågningstakten. Om Google Analytics används via                                                                                 Google Tag Manager döps denna kaka till _dc_gtm_<property-id>.

AMP_TOKEN         30 sekunder – 1 år       Innehåller ett element som hämtar Client ID från AMP Client ID service. Andra                                                                                möjliga värden indikerar en opt-out-funktion, inflight request eller ett                                                                                                felmeddelande om förfrågan misslyckas.

_gac_<property-id> 90 dagar

bottom of page